Soodakattila

Soodakattilaksi sanotaan kemiallisen puunjalostuksen sivutuotteena syntyvän mustalipeän polttoon suunniteltua kattilaa. Mustalipeä sisältää pääasiassa sellun keiton jäljiltä jääneitä puun sideaineita ja keitossa käytettyjä kemikaaleja. Soodakattilalla on kaksi päätehtävää, ottaa talteen lipeän sisältämät keittokemikaalit sekä polttaa mustalipeän sisältämä orgaaninen aines, mistä saadaan uusiutuvaa energiaa hyödynnettäväksi höyrynä sellutehtaan tarpeisiin ja turbiineilla sähköksi.

Soodakattila on sellunvalmistusprosessin tärkein ja kallein yksittäinen osa ja sen toimintavarmuus on tärkeää koko sellutehtaan toiminnan kannalta. Soodakattilan oikealla toiminnalla on myös merkittävä vaikutus päästöihin. Soodakattilan kaksoisroolista johtuen sen suunnittelu ja käyttö on huomattavasti monimutkaisempaa verrattuna tavallisia polttoaineita käyttäviin kattiloihin.

Soodakattiloiden osuus Suomen uusiutuvan energian tuotannosta on yli kolmannes ja voidaan todeta että soodakattilat ovat Suomen merkittävin uusiutuvan energian lähde. Soodakattilat tuotavat vuositasolla n. 5,5 TWh sähköä, joka vastaa noin 275 000 omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Suomessa soodakattiloita on käytössä 17 kappaletta ja koko maailmassa noin 700. Kuvassa Stora Enson, Enocellin tehtaan 72 metriä korkea soodakattilarakennus.

Stora Enso Oyj, Enocellin tehdas

Yhdistys

Suomen Soodakattilayhdistyksen tarkoitus on edistää soodakattiloiden ja niihin läheisesti liittyvien prosessien turvallista, taloudellista ja ympäristöystävällistä käyttöä sekä kehitystyötä.

Yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä koulutusta edistääkseen päämääriään. Soodakattila-alan esitelmätilaisuuksien ja kokousten järjestäminen sekä osallistuminen ovat osa toimintaa. Yhdistys järjestää ja seuraa myös soodakattila-alan kansainvälistä yhteistoimintaa. Yhdistyksen tehtävänä on mm. muiden maiden määräysten ja suositusten saattaminen jäsentensä käyttöön.

Yhdistys voi harjoittaa tai tukea sellaisia tutkimuksia tai projekteja, jotka tähtäävät soodakattiloiden ja niihin läheisesti liittyvien prosessien käyttövarmuuden, taloudellisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen.

Yhdistyksen puitteissa kerätään tiedot soodakattiloissa tapahtuneista vaurioista ja vaaratilanteista sekä informoidaan jäseniä näistä saaduista kokemuksista. Yhdistyksen puitteissa tehtävän tutkimuksen ja tiedonvaihdon voidaankin todeta lyhentäneen seisokkiaikoja ja vähentänyt soodakattilavaurioiden määrää. Tämä osaltaan on tuonut mukanaan merkittäviä säästöjä etenkin käyttäjille ja vakuutusyhtiöille.